artykuły

25.10.2011

Czy leczenie zębów może nie boleć?
Wszystko o profilaktyce chorób jamy ustnej
i leczeniu zębów w technice abrazji wodnej.


abrazja unit Zdro­we zęby i pięk­ny u­śmiech są dziś nie tylko waż­nym e­lemen­tem a­trak­cyj­ne­go wy­glą­du ale dają nam po­czu­cie pew­no­ści sie­bie oraz ko­ja­rzą się z mło­do­ścią, wi­tal­no­ścią, suk­ce­sem. Chyba każdy z nas chciał­by mieć pięk­ny u­śmiech zdro­we zęby, ale na myśl o wi­zy­cie u den­ty­sty więk­szość z nas za­czy­na od­czu­wać strach przed bólem, przed nie­przy­jem­nym bo­rowa­niem czy znie­na­widzo­nym dźwię­kiem wy­so­koobrotowej wier­tar­ki sto­ma­tologicz­nej. A prze­cież nie każda wi­zy­ta u den­ty­sty, za­rów­no dla do­rosłe­go jak i dla dziec­ka, musi koń­czyć się przy­krym, bo­le­snym le­czeniem czy u­suwa­niem zębów. Obec­na tech­ni­ka po­zwa­la na le­czenie zębów me­to­dą a­brazji wod­nej: bez bo­rowa­nia, bez nie­przy­jem­nego dźwię­ku wier­tar­ki sto­ma­tologicz­nej a co naj­waż­niej­sze – bez bólu. Aby jed­nak wi­zy­ty u sto­ma­tologa mogły być przy­jem­ne i bez­streso­we, na­le­ży pa­mię­tać o kilku pod­sta­wowych za­sadach.

abrazja aqua Prze­de wszyst­kim nie można za­po­mi­nać, że jama ustna i zęby są in­te­gral­ną czę­ścią na­sze­go or­ga­nizmu i na­le­ży o nie dbać tak samo jak o cały or­ga­nizm: serce, płuca, nerki czy inne nie­zbęd­ne do życia or­ga­ny. Na­le­ży bo­wiem wie­dzieć, że bak­te­rie z nie­leczo­nych zębów i dzią­seł oraz ich tok­sy­ny znaj­du­ją­ce się jamie ust­nej mogą prze­do­stać się do krwi a wraz z nią do róż­nych waż­nych na­rzą­dów ciała po­wodu­jąc ich po­waż­ne scho­rze­nia. Naj­bar­dziej wi­docz­nym prze­ja­wem cho­rób zębów jest próch­ni­ca. Winą za jej po­wsta­nie na­le­ży obar­czyć bak­te­rie by­tu­ją­ce w na­szej jamie ust­nej. Bak­te­rie próch­ni­co­twór­cze, skład­ni­ki na­szej śliny oraz reszt­ki po­kar­mowe two­rzą płyt­kę na­zęb­ną- lepką, mięk­ką war­stwę na zę­bach. Bak­te­rie tylko cze­ka­ją na do­sta­wę cukru aby za­cząć de­mi­nera­lizację szkli­wa. Im słab­sza hi­gie­na jamy ust­nej tym więk­sze praw­do­podobień­stwo że bak­te­rie próch­ni­co­twór­cze roz­pocz­ną w na­szej jamie ust­nej swoje dzie­ło znisz­cze­nia. Po kilku ty­go­dniach sła­bej hi­gie­ny jamy ust­nej mo­że­my mieć po­waż­ne pro­ble­my nie tylko z za­atako­wany­mi próch­ni­cą zę­ba­mi i ich bólem, ale także z krwa­wią­cy­mi i bo­lą­cy­mi dzią­sła­mi oraz ka­mie­niem na­zęb­nym.

Naszym zadaniem jest usuwać skutecznie płytkę nazębną i nie dopuszczać do rozwoju bakterii próchnicotwórczych oraz płytki nazębnej. Należy pamiętać o szczotkowaniu zębów miękką szczoteczką przynajmniej 2 razy dziennie ale sama szczotka i pasta przeważnie nie wystarczą. Przestrzenie międzyzębowe należy oczyszczać za pomocą nici dentystycznych oraz specjalnie do tego przeznaczonych szczoteczek międzyzębowych. Dentysta zaleci odpowiednią technikę szczotkowania zależnie od naszych potrzeb. Jeśli w czasie szczotkowania krwawią dziąsła należy jak najszybciej odwiedzić stomatologa, ponieważ może to być oznaką zapalenia dziąseł będącego często wstępem do rozwoju paradontozy. Nieleczone stany zapalne dziąseł prowadzą do rozchwiania zębów oraz ich przedwczesnej utraty. Należy co pół roku zgłaszać się na wizytę kontrolną aby lekarz mógł wykryć ogniska próchnicy w jak najwcześniejszym  stadium. Gdy sami zauważymy ciemną plamę lub ubytek szkliwa często próchnica jest już bardzo zaawansowana. Regularne wizyty kontrolne u stomatologa pozwalają nie tylko zachować zdrowe zęby i dziąsła ale umożliwią wykryć inne stany patologiczne błony śluzowej jamy ustnej- przecież wszyscy wiemy, że rak wcześnie wykryty jest uleczalny.

Ale jeśli już zaczynamy odczuwać dyskomfort w jamie ustnej, czujemy pod językiem osadzający się kamień nazębny, w lustrze widzimy osad którego nie da się usunąć szczoteczką do zębów lub, co gorsza zaczyna boleć ząb wizyta u stomatologa staje się koniecznością. Należy powiedzieć lekarzowi o swoich obserwacjach, a jeśli wizyta u dentysty budzi w nas strach czy obawę należy o tym powiedzieć lekarzowi, poprosić o znieczulenie, ustalić sposób komunikacji z lekarzem w trakcie leczenia np. uniesienie ręki by na chwilę przerwać zabieg. Zawsze trzeba pamiętać, że strach przed leczeniem nie powinien być źródłem wstydu ani zażenowania a taka sytuacja dla doświadczonego lekarza nie jest niczym nadzwyczajnym.

Dzisiejsza stomatologia oferuje skuteczne środki znieczulające, estetyczne i trwałe materiały do wypełnień ubytków (dzieci mogą nawet wybrać kolor plombki co zachęci je do leczenia) a co najważniejsze możliwość leczenia próchnicy bez borowania. Ból bywa elementem wizyt u stomatologa, ale wiąże się głównie z borowaniem zębów. Nowoczesna technika pozwala na skuteczne leczenie zębów bez użycia wiertarki stomatologicznej.  Urządzenia do leczenia zębów bez borowania działają w technologii abrazji wodnej. Tkanki zmienione próchnicowo usuwane są bez użycia wierteł, bez bólu, wibracji i towarzyszącego borowaniu hałasu. Próchnica, płytka nazębna czy kamień usuwane są skutecznie poprzez działanie wody i sprężonego powietrza z niewielkim dodatkiem specjalnego piasku. Dla dzieci stosuje się dodatki do piasku, dzięki czemu czują w ustach przyjemny smak musującej oranżady. Technologia ta jest absolutną światową nowością, dostępna jest już w Polsce. Polska jest bowiem krajem europejskim w pełnym tego słowa znaczeniu więc nowoczesne technologie, także medyczne trafiają do nas bardzo szybko. W chwili obecnej urządzenia do leczenia zębów przy użyciu technik abrazji wodnej znajdują się w kilkudziesięciu placówkach medycznych na terenie Polski. Od kilku miesięcy dysponujemy urządzeniem do leczenia zębów w technice abrazji wodnej i dotychczas wykonane zabiegi są bardzo obiecujące. Wiemy już że abrazja wodna jest mało inwazyjna i znacznie bardziej precyzyjna od leczenia wiertłem. To oznacza, że technika ta powoduje dużo mniejsze uszkodzenia zęba na powierzchniach sąsiadujących z zepsutymi fragmentami zębów i znacząco zmniejsza ryzyko powikłań pozabiegowych. Także pacjenci poddani leczeniu w technice abrazji wodnej bardzo wysoko oceniają leczenie zębów przy użyciu wody i piasku, mówią że nie ma bólu a przede wszystkim nie ma strachu przed wiertarką.

Bo ból tkwi głównie w psychice a strach powoduje, że boli jeszcze bardziej albo wtedy, gdy boleć nie powinno. Tak więc zastosowanie w leczeniu zębów metody mało inwazyjnej nie powodującej emisji nieprzyjemnych dźwięków oraz wibracji może w zasadzie wyeliminować ból jako element leczenia zębów i wizyt u stomatologa.

Autor:
lekarz dentysta Anna Domańska
Indywidualna Praktyka Lekarska
DENT-ARTIS
ul. Waryńskiego 9a lok.7
26-600 Radom


INFOM - autor: Zbigniew Galiński. Foto: Zbych Malinowski, Internet